Tento termín není aktivní.

Konference "Změny požadavků na bydlení"

 
 
Termín: Kapacita: Místo:
24.4.2014
10:30 - 14:00
neudána Brno, areál brněnského výstaviště, pavilon P, sál P1

ČKAIT ve spolupráci s Veletrhy Brno organizuje konferenci Změny požadavků na bydlení. V rámcí ní vystoupí se svým příspěvkem o pasivním domě pro seniory v Modřicích i Josef Smola, jeden z architektů projektu. 

Pozvánku v pdf najdete zde.

Program konference

Podpora sociálního bydlení financovaná Ministerstvem pro místní rozvoj
Ing. Petr Smrček, MMR - Náměstek pro bytovou politiku, územní plánování a stavební řád

Podpora sociálního bydlení financovaná Státním fondem rozvoje bydlení
JUDr. Ing. Helclová, Ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení

Variabilita bytového fondu – cesta ke zvýšení kvality, bydlení pro seniory a nízko příjmové skupiny obyvatelstva
Ing. Milada Kadlecová, Institut regionálních informací, s.r.o., Brno

Kvalita života ve stáří je jedním z největších problémů naší doby. Společnost by na tento problém měla reagovat vytvořením vhodných podmínek pro životní styl, zdravotní a sociální péči, jakož i důstojných možností pro bydlení seniorů. Očekávaný vývoj počtu a věkové struktury obyvatelstva má a do budoucna bude mít celou řadu důsledků a dopadů na bytovou politiku.

Jednou z možností zvýšení finanční i fyzické dostupnosti bydlení je projekt „Variabilita bytového fondu“, kdy bez nové bytové výstavby, pouze využitím stavebních úprav a modernizací stávajícího bytového fondu, zejména v centrech větších měst, lze získat nové byty a současně zlepšovat nejen vzájemné sociální soužití více generací ale právě zvyšovat finanční dostupnost bydlení nízko příjmových skupin obyvatel, tedy právě seniorů a osamělých jednočlenných domácností.

Po roce 2001 došlo v ČR k postupnému zvyšování tempa nové bytové výstavby. Její územní rozmístění je dáno především zákonitostmi trhu, nicméně svůj vliv uplatňují i obce, za jejichž spoluúčasti je bytová výstavba realizována. Touto problematikou se zabýval i výzkumný projekt „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“. Příspěvek mimo jiné uvede výsledky výzkumu v této oblasti.

Místo pro seniory
Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc., Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně

Naše populace stárne a senioři se stávají významnou skupinou obyvatelstva. Přístup společnosti k této skupině osob je třeba přizpůsobit jejich potřebám, a není na škodu inspirovat se již prověřenými přístupy obvyklými v zahraničí. Úlohou projektantů by měla být snaha připravit pro naše stárnoucí spoluobčany přívětivé prostředí k bydlení. V příspěvku jsou uvedeny příklady institucionálního bydlení seniorů u nás a v zahraničí.

Energeticky efektivní stavební úpravy budov
Ing. Roman Bura, Ph.D., Stavoprojekta stavební firma, a.s. Brno

Při přípravě energeticky efektivních stavebních úprav budov je třeba, jako u každé investice, zvažovat efektivní vynaložení finančních prostředků. To je určováno zejména kvalitním koncepčním návrhem vhodných opatření a zajištěním kvality prováděných prací. Po realizaci je pak nezbytné zajistit udržitelnost provedených opatření, a to pomocí pravidelného sledování energetických a finančních vstupů a výstupů.

Uplatnění požadavků na bezbariérové užívání v bytové výstavbě
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Fakulta stavební, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Nová bytová výstavba musí respektovat celou řadu požadavků právních předpisů a technických norem. Z pohledu stavebního zákona je neméně důležitá vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, podle které je nutno postupovat při řešení společných prostor a domovního vybavení bytových domů, včetně navazujících venkovních ploch a stání pro osobní motorová vozidla. Zároveň v říjnu loňského roku vstoupila v platnost předběžná česká technická norma ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, která je modifikovanou verzí mezinárodní normy ISO 21542:2011. Jak se dívat na požadavky těchto předpisů u běžné bytové výstavby, jak řešit problematiku bezbariérového užívání od zajištění vyhrazených stání, přístupu ke stavbám a do jaké míry řešit bezbariérovost společných a komunikačních prostor bytových domů? Nebo se již od počátku vydat cestou „univerzálního designu“ a vytvořit nově postavenými bytovými domy podmínky pro celoživotní bydlení přizpůsobující se měnícím potřebám jednotlivých uživatelů v průběhu života?

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové zóně
Ing. arch. Žaneta Flekrová, bytový odbor, Magistrát města Brna

V příspěvku jsou prezentovány dílčí výsledky Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně, které jsou dosaženy v rámci integrovaného operačního programu spolufinancovaného EU. Projekt zahrnuje regenerace bytových domů, revitalizaci veřejných prostranství a neinvestiční projekty sociálního zaměření. Projekt má být ukončen v roce 2015.

Koncepce bytové politiky města Vídně
Ing. arch. Anna Koželouhová., Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně

Obecní bytová výstavba ve Vídni má dlouhou tradici a její dějiny, vývoj i současný stav slouží jako příklad mnoha světovým metropolím. Jedná se však nejen o kvalitní architekturu a urbanistické celky, příkladnou je především bytová politika, propracovaný právní rámec obecní výstavby i marketing a komunikace s veřejností.

Dům s pečovatelskou službou jako příklad bydlení pro seniory
Mgr. Jiří Klsák, Statutární město Karlovy Vary

Přednáška se věnuje aktuálnímu tématu bydlení pro seniory. Popisuje jeden z možných typů bydlení a na příkladu konkrétního domu sleduje způsob provozování od uvedení do provozu v roce 1993 po současnost, analyzuje vývoj zájmu o tento druh bydlení a charakterizuje zajištění nabízených služeb pro obyvatele. Zmiňuje stručně obecné zabezpečení sociální oblasti ze strany města Karlovy Vary. Dotýká se obecně i problematiky bydlení seniorů a odkazuje na možnosti řešení v různých úrovních péče, která toto bydlení doprovází.

Pasivní bytový dům pro seniory Modřice
Ing. arch. Josef Smola, Centrum pasivního domu, Brno

Cílem bylo vytvoření podmínek pro klidné, spokojené, důstojné a přitom aktivní prožití podzimu života seniorů v prostředí, kde by se cítili jako doma. Bytový dům v pasivním standardu je uzpůsoben pro potřeby starších lidí, jejichž věk přináší různá omezení. Jedná se o individuální nájemní bydlení, částečně soběstačných osob, které jsou schopné se o sebe postarat s drobnou dopomocí. Kapacita domu je 32 bytových jednotek 1 + kk a 9 bytových jednotek 2 + kk. Nájemné zahrnuje úklidové služby, praní, žehlení prádla, výdej obědů, donášku drobných nákupů a léků, nabídku kulturních i přiměřených sportovních aktivit. V domě nejsou poskytovány pečovatelské ani ošetřovatelské služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Naši členové
 • Josef Bárta
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • 3AE s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • Evora Smart s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • NEMA, spol. s r.o.
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství