ClimArchiNet logo

CO děláme

Hledáme slabá místa v procesu navrhování a realizace budov. Cílem je zviditelnit a zpřístupnit maximum inovativních řešení, znalostí a příkladů dobré praxe, které povedou ke snížení potřeby energie, k rozvoji moderní energetiky a územních celků a k podpoře adaptace budov na změny klimatu. Projekt je zaměřený také na odstranění bariér při zadávání veřejných zakázek. 

Jak to děláme

V roce 2019 jsme s "Iniciační skupinou udržitelnosti, vedenou pod komorou architektů” publikovali Deklaraci udržitelnosti, jejíž body tímto naplňujeme. Součástí projektu jsou workshopy, zahraniční exkurze a mezinárodní konference, které spojují architekty, energetické specialisty, právníky, ekonomy a zástupce měst a obcí, ale i zástupce veřejné správy na úrovni Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

VE SPOLUPRÁCI S:

 • Inštitútom pre pasivné domy
 • Architekty
 • Energetickými specialisty
 • Právníky
 • Ekonomy
 • MĚSTA & OBCE

Termín realizace 1. 11. 2020 - 30. 4. 2022
Garant projektu: Ing. Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz
Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Vanický, Bc. Jana Matesová
Spolupracovníci: členové a partneři Centra pasivního domu

Děkujeme České komoře architektů za záštitu nad projektem ClimArchiNet a jeho aktivitami v roce 2021 a 2022.

ČKA

VÝSTUPY PROJEKTU 2020 - 2022

 

 • Strategický dokument projektu ClimArchiNet  

Názory a doporučení Expertní skupiny projektu pro architekty, profesní komory, veřejné zadavatele a státní správu.

Strategický dokument v ČJ ke stažení zde.
Strategický dokument v AJ ke stažení zde.

Obsah:
► Shrnutí zjištění, dostupných podkladů a názorů expertů z jednotlivých oborů, kteří se do realizace projektu ClimArchiNet v ČR zapojili v rámci diskusí, pracovních seminářů a mezinárodní konference
► Souhrn doporučení vedoucí k rychlejší transformaci zpracovatelů (v roli architektů) a zadavatelů (veřejné správy) veřejných zakázek s cílem přípravy a realizace budov s velmi nízkou potřebou energie, adaptovaných na změny klimatu, politického rozložení, sociální a energetické bezpečnosti. 

 

Webová stránka vznikla v rámci projektu ClimArchiNet. Naleznete zde informace k jeho aktivitám, dále příklady dobré praxe udržitelné architektury ze zemí EU, popř. dalších zdařilých realizací ve světovém měřítku.  

 

 • KULATÝ STŮL / 21. ledna 2021

Cíl: zpřesnění a vytyčení konkrétních, nejvíce palčivých, bodů projektu.
Výstup: Videozáznam ke shlédnutí ZDEtextové zhodnocení s výstupy z Anket (pdf)

 

 • DISKUZNÍ WORKSHOPY "INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO OCHRANU KLIMATU"

Diskuzní workshop 1. / čtvrtek 18. 3. 2021 / 15-17 hod. / Záznam workshopu zde

 1. Silné a slabé stránky existujících metodik vypracovaných pro zadávání a hodnocení architektonických soutěží s požadavky na udržitelnost.
 2. Jak komunikovat příklady dobré praxe udržitelné architektury
 3. Příprava témat pro Mezinárodní konferenci

 

Diskuzní workshop 2. / čtvrtek 22. 4. 2021/ 10-12 hod./ Záznam workshopu zde

 1. Jaké jsou silné a slabé stránky metody Performance Design&Build (D&B)
 2. Přesvědčí pilotní projekt této metodiky – nová dětská léčebna v Ostrově u Macochy – i budoucí investory?
 3. Budou právě města motivátorem změny zadávání veřejných zakázek?

Video 15 minut: Ing. Radim Kohoutek / představení metody Performance Design&Build: Cesta k výstavbě nebo renovaci budov s optimálními náklady. Záznam videa zde.

Video 30 minut: představení projektu Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Mgr. Silvie Mádrová / Jihomoravský kraj, oddělení veřejných zakázek Ing. arch. Adam Rujbr / architekt vítězného návrhu. Záznam videa zde.

Video 55 minut: Ing. arch. Josef Tlustý (ČKA, člen rady CPD) shrnutí závěrů, výhody a nevýhody metody (D&B) a s dalšími členy Expertní skupiny prodiskutují další aspekty. Záznam videa zde.  

 

Diskuzní workshop 3. / pátek 25. 2. 2022 / 10 - 12 hod. / Záznam workshopu ZDE

Virtuální Centrum na platformě Gather.town
Jak nejlépe dostat prvky udržitelnosti do architektonických soutěží na návrh/výstavbu/renovaci budov/čtvrtí s optimálními náklady:

 1. Jak inovovat soutěže s ohledem na TAXONOMII, ESG?
 2. Jak specifikovat/inovovat zadávání rozdílné výše investic a v jaké fázi procesu přizvat specialisty z oboru?
 3. Jak tyto body navazovat na aktuální dotační tituly (zvýšení motivace a informovanosti architektů a obcí)?

Expertní skupina společně s hosty z řad měst a obcí pomohla vytvořit základ Rozcestníku pro veřejné zadavatele udržitelné architektury, který by měl sloužit k dobré orientaci v celém procesu a krocích při zadávání výstavby nových či adaptovaných budov s parametry udržitelnosti /energeticky efektivních budov, navázaných na moderní energetiku.
Více informací ZDE.

 

Prezentace výsledků projektu ClimArchiNet a zhodnocení jeho hlavních výstupů a společných doporučení konkrétních postupů a jejich aplikace do praxe, během odborné diskuze Expertní skupiny a pozvaných hostů. Více informací zde.

 

 • ClimArchiTRIP / 20.-22. 4. 2022 / studijní cesta s odbornými průvodci za udržitelnou architekturou připravena ve spolupráci s Technickou univerzitou v Berlíně 

Lokalita: Berlín
Rozsah: 2 dny ubytování / autobusová doprava z Brna, Prahy
Kapacita: 25 osob max. / praktikující architekti, projektanti, energetičtí specialisté, soukromé firmy ze stavebního sektoru, zástupci měst a státní správy

Cíl: Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Berlíně jsme pro skupinu 25 odborníků z České republiky připravili 3denní studijní cestu po inspirativních budovách s odbornými průvodci a tlumočníkem do českého jazyka. Cílem exkurze v terénu bylo v praxi představit, na 6 příkladech současné výstavby v Berlíně, budovy s velmi nízkou energetickou náročností a současné technologie, jako je řízená mechanická ventilace, fotovoltaika, systémy hospodaření s šedou vodou, zelené fasády a střechy. Sledovali jsme technické parametry a další informace z procesu přípravy projektu, realizace stavby a samotném provozu budov s parametry udržitelnosti. Budovy nás zajímali nejen z hlediska provozní potřeby energie a také energie potřebné na výrobu, výstavbu a demolici budovy (LCA).  Během programu bylo možné živě diskutovat udržitelná opatření, jako jsou přírodní a recyklovatelné stavební materiály, hospodaření s vodou, zelené fasády a střechy a rozvoj komunitních obnovitelných zdrojů energie ve městech. Více informací k navštíveným budovám ke stažení ZDE.

Autorský článek novinářky a propagátorky architektury Karolíny Vránkové, který vznikl jako záznam inspirace 6 zkušeností z Berlína. 

Jaký přínos měl Clim ArchiTrip pro zástupce stavební firmy naleznete na KONSIT_Studijni cesta Berlin.pdf

 

 • Mezinárodní konference "Spojení staveb & udržitelnosti" a unikátní virtuální “CENTRUM UDRŽITELNOSTI" na platformě Gather.town

Bylo vytvořeno pro odbornou konferenci „Spojení staveb & udržitelnosti”, která proběhla 30. 11. 2021. (Více informací viz níže "Už proběhlo"). Výstupy z projektu ClimArchiNet budeme během roku 2022 zveřejňovat právě v tomto virtuálním centru.
Přejeme si, aby nově vytvořené virtuální centrum pulsovalo udržitelností.
Na dalším jeho obsahu spolupracujeme se členy CPD, partnery, experty z oboru, veřejnou správou, ministerstvy, svazy a profesními organizacemi a dalšími subjekty.
Budeme doplňovat další příklady dobré praxe a konkrétní přístupy správného zadávání a realizace staveb. Připravujeme také další odborné příspěvky, workshopy a diskuse. Obsah Centra udržitelnosti budeme průběžně aktualizovat.

Centrum pohled zvenku_Gather.town

Odborná konference, zaměřena na všechny účastníky stavebního procesu, proběhla v unikátním virtuálním centru vytvořeném na platformě Gather.town. Odstartovala 30. 11. 2021 živým přenosem z pražského Kampusu ČSOB, kterým provázel moderátor Ing. Vladimír Kořen.

- Experti z oboru představili 18 videopříspěvků plných praktických zkušeností z přípravy a realizace udržitelné architektury. Program doplnilo 6 panelových diskuzí.

- Na odbornou konferenci se registrovalo téměř 400 zájemců, během dne proběhlo 1390 přihlášení a program průměrně sledovalo okolo 130 účastníků.

Záznam 8hodinového programu konference je nyní uložen v hlavním sále virtuálního centra a je volně dostupný. Záznamy panelových diskusí jsou umístěny ve vedlejších sálech určených pro odborníky, investory a veřejné zadavatele - města a obce.

Hvězda s popisky_Gather.town

Vstoupit do virtuálního centra můžete bezplatně přes registraci na webu konference.
Program záznamu konference najdete zde
Více informací na www.konference.pasivnidomy.cz.

Přejeme si, aby nově vytvořené virtuální centrum pulsovalo udržitelností.
Na dalším jeho obsahu spolupracujeme se členy CPD, partnery, experty z oboru, veřejnou správou, ministerstvy, svazy a profesními organizacemi a dalšími subjekty.
Doplňujeme další příklady dobré praxe a konkrétní přístupy správného zadávání a realizace staveb. Připravujeme také další odborné příspěvky, workshopy a diskuse. 

 

Projekt finančně podpořila Evropská iniciativa pro klima (EUKI
Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) financuje z pověření německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) projekty na ochranu klimatu v celé Evropské unii (EU). Hlavními cíli jsou zintenzivnění přeshraničního dialogu a dále výměna poznatků a zkušeností v rámci EU. Komunita Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI), tvořená realizátory a partnery projektů, tímto přispívá k provádění Pařížské dohody a přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.

EUKI_publicita ClimArchiNet

Publicita PPDIII_new


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • SUNWORK, s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Isocell GmbH & Co KG
 • Evora Smart s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Stanislav Martínek
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Budovy21 s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • atelier3, s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Ateliér Tector s.r.o. - Ing. Martin Němeček, Ph.D.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství