8. června 2013

Dřevěný rodinný dům se zaplavovacími otvory obstál proti Berounce

Stavět i nadále po čerstvě nabytých zkušenostech v zátopových oblastech? A pokud ano, tak jakým způsobem? Architekt Josef Smola ve svém článku představuje důležitý námět k zamyšlení a jeden z možných způsobů, který se při povodni osvědčil.

 

3951_250x106x75.jpgV srpnu roku 2002 byl před dokončením rozsáhlý dřevěný rodinný dům realizovaný podle našeho projektu na rovinatém pozemku, jehož oplocení je cca 20 metrů od břehu Berounky v obci Lety u Dobřichovic. Mezi hranicí pozemku a řekou je pouze nízká hráz, jejíž koruna chrání maximálně proti padesátileté vodě.

Parcela je součástí větší lokality situované do říční nivy v nadmořské výšce 198 m.n.m, zainvestované developerskou společností a nově zastavěné rodinnými domy. Podle inženýrskogeologického průzkumu, který nechal zpracovat předchozí vlastník stavebního pozemku, jsou základové poměry složité vzhledem k nehomogennímu podloží, proměnlivé ulehlosti říčních sedimentů a kolísající hladině podzemní vody, která se v ustálené hladině nachází již cca 2,50 – 2,80 metru pod stávajícím terénem.

3952_179x250x75.jpgV místě budoucí stavby  byly provedeny dvě vrtané sondy do hloubky 2,8 metru jejichž profil prokázal převahu hnědých písků, písčitých hlín a písčitých jílů. Únosnost zeminy byla vyhodnocena velmi nízká na 120 kPa. Závěrem průzkumu geolog doporučuje jako jediné řešení založení rodinného domu na hutněném násypu ze štěrkovité zeminy o mocnosti cca 1 –1,5 metru.

Moji klienti, kteří koupili pozemek od původního majitele, měli představu poměrně náročného stavebního programu, kde klíčovým požadavkem bylo: “… aby žádná místnost nebyla dále, jak za jedněmi dveřmi“. Tuto představu nejlépe splňoval otevřený systém rodinných domů pro opakovanou výstavbu s variabilní dispozicí KADET®, který mám patentovaný.

Dispozičně sestává vždy ze základního obytného, čtvercového modulu 12,0 / 12,0 metrů s možností rozšíření do stran. Půdorys je osově symetrický a skládá se z modulů 4,5 + 3,0 + 4,5 metru. Lze ho realizovat jako přízemní, nebo patrový.

Obvodová nosná konstrukce vrchní stavby je stěnová, střed je vymezen čtveřicí ocelových sloupů. Charakteristickým prvkem je centrální světlík, který v našem případě prosvětluje prostor schodiště v těžišti dispozice. Vzhledem k požadavku maximálně odlehčit základovou spáru a přání klientů byla stavba navržena jako celodřevěná, montovaná z velkoplošných panelů.

3953_250x189x75.jpgU takto koncipovaného domu by založení na vysokém náspu reprezentovalo dovoz cca 500 m3 kvalitního násypového materiálu ze značné vzdálenosti, bez možnosti tento prostor jinak účelově využít. Doporučením stavebního úřadu a referátu životního prostředí bylo založit přízemí na úrovni Q100.

Pro návrh spodní stavby v úrovni projektu pro stavební povolení jsem se nechal inspirovat historickými kolovými stavbami. Rodinný dům byl založen bodově na soustavě šestnácti velkoprofilových betonových studních. Po obvodě stavby o průměru 1200 mm, pod středními sloupy o průměru 1500 mm. Jejich celková délka dosahovala až do úrovně předpokládané hladiny podzemní vody, tedy cca 4,0 metry. Hlavy studní byly spřaženy pro pokládku stropních panelů roštem z ocelových válcovaných profilů I 220 a U 180.

3954_300x431x75.jpgPo obvodu domu byl navržen oboustranně svahovaný, hutněný násyp s možností zatravnění. Uprostřed dispozice by tak vznikl rozsáhlý provětrávaný (průlezný) úložný prostor, umožňující zároveň periodickou kontrolu spodního líce stropních panelů. Řešení rovněž zaručovalo dokonalé oddělení dřevěné části stavby od základů. (Obr. 1)

Tento koncept se však projevil z ekonomického hlediska jako zcela neprůchodný, jak ukázalo výběrové zřízení na zhotovitele stavby. Nejlevnější nabídka na realizaci spodní stavby činila 870 tis. Kč, což při celkové výši investice okolo 6 mil. Kč bylo pro mé klienty nepřijatelné. Zároveň byl vznesen požadavek na maximální využitelnost suterénních prostor.

Princip založení objektu byl proto zcela přehodnocen. Ve spolupráci s jiným statikem bylo nahrazeno (formou změny stavby před dokončením) hlubinné založení za založení mělké na pasech a desce nesoucí základovou nadezdívku.

Vlastní základ tvoří křížem uložené železobetonové pasy 600/500 mm a ve středu dispozice deska 3000/3000/500 mm vyztužená kari sítí. Betonová zálivka byla prováděna přímo do rýh, bez bednění pasů. S cílem stlačit cenu co nejníže, nebyl proveden ani podkladní štěrkopískový podsyp. Nadzákladové zdivo je navrženo z betonových KB bloků 290/190/390 mm v hladkém provedení. Tvárnice jsou opatřeny svislou a rozdělovací výztuží a u paty základů zaplavovacími otvory z novodurových trubek Js 100 mm á 1500 mm uzavřených z vnější strany filtrační geotextilií.

Suterén není vybaven ani izolací proti zemní vlhkosti, ani tepelnou izolací. Vrchní část zdiva je ukončena železobetonovým věncem, v místě volných rozponů nahrazeným ocelovými válcovanými profily 2U 180. Na věnce jsou ukládány dřevěné stropní panely vrchní stavby.

3955_169x250x75.jpgSuterén má běžný průchozí profil, slouží jako rozsáhlý studený skladovací prostor. Je po obvodě obsypán svahovaným, po vrstvách hutněným, ozeleněným násypem, začleňujícím dům do kontextu místa a zmírňujícím případný tlak vody na spodní stavbu.

Kromě zaplavovacích otvorů je otevřen také vstupní otvor opatřený pouze ocelovou mříží, je tak umožněna trvalá cirkulace vzduchu.
Niveleta přízemí je v úrovni 600 mm nad hladinou Q100.Takto koncipovaný systém založení byl při realizaci o cca 300 tis. Kč levnější, než původně uvažovaná varianta založení na studních. (Obr. 2)

Před povodní v srpnu 2002 byla prezentovaná stavba z větší části dokončena. Náš dům byl v celé lokalitě stavěn jako poslední. Voda kulminovala na úrovni odhadované jako Q100. Zastavila se cca 150 mm pod spodním lícem stropních panelů suterénu.

Po opadnutí vody, vymetení sedimentu a omytí podlahy suterénu přivolaný statik konstatoval, že dům povodeň přestál zcela bez poškození, přes to, že na pozemku bylo místy dva metry proudící vody. Neizolované zdivo suterénu bylo během cca 3 – 4 týdnů prakticky suché. Zaplavovací otvory uložené v nejnižším místě a vyspádované směrem ven do násypu umožnily rychlý odtok. Odolal rovněž korektně hutněný, později ozeleněný, násyp po obvodě stavby.

3956_167x250x75.jpgVšechny okolní, níže založené rodinné domy měly zatopené nejen suterény, ale i přízemí a zničené zařízení. Jejich izolované spodní stavby z nasákavých materiálů budou ještě dlouho vysychat. Desítky projektantů se rozhodly nerespektovat ke škodě svých klientů doporučení stavebního úřadu a spoléhaly na blízkou protipovodňovou hráz dimenzovanou na padesátiletou vodu. Mnoho stavebníků zřejmě také trvalo na plně funkčním podsklepení, nebo do terénu zapuštěné garáži a dalších prostorách.

Vysoké zděné ploty okolních domů, převážně z dutých betonových tvárnic, povodňová vlna většinou povalila. Ukázalo se, že nejen, že nebyly vyztuženy, ale obvykle ani vyplněny betonovou zálivkou!  V současnosti jsou  již všechny obnoveny do původní podoby.

Pro úplnost uvádím, že lokalitu zainvestovala v místě velmi aktivní developerská společnost a patrně díky jejímu lobování neobsahovalo územní rozhodnutí žádnou omezující regulační podmínku, že se pozemky nacházejí v záplavovém území a ve složitých geologických poměrech…

 • Inženýrskogeologický průzkum: GGS s.r.o. Beroun , RNDr. J. Chalupa
 • Statik realizované varianty: Ing. Václav Jandáček
 • Zhotovitel stavby: H.L.C. Hodonín s.r.o., stavbyvedoucí Vladimír Kočí
 • Autor projektu a řešení stavební části: Ing. arch. Josef Smola

Příspěvek byl poprvé publikován pod č. 17 ve sborníku z celostátní  konference : „Stavby a jejich odolnost proti povodním“ v březnu roku 2003 v Písku. Jeho autorem je Josef Smola.

Autorem všech fotografií v článku je Josef Smola. Autorem úvodní fotografie je Dano Veselský.

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • KM BETA a.s.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Sinc s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • WIPPRO GmbH
 • Isocell GmbH & Co KG

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby