Termín realizace: 2019 – 2021
Garant projektu: Ing. Jan Bárta, jan.barta@pasivnidomy.cz
Projektový manažer: Vítězslav Malý, vitezslav.maly@pasivnidomy.cz

 

Cíl projektu

 • Podrobně kvalitativně popsat cílovou skupinu (vlastníci rodinných domů) a následně navrhnout konkrétní finanční nástroje pro dosažení cílového stavu.
 • Místo postupných dílčích dlouhodobých rekonstrukcí jsou realizovány jednorázové komplexní rekonstrukce s výrazně vyšší úsporou energie.
 • Zvýšená informovanost, povědomí a využívání dotačních programů.
 • Dotační programy jsou zprostředkovávány spolu s dalšími veřejnými i soukromými finančními nástroji.
 • Lépe naplánované rekonstrukce a zvýšení jejich kvality díky odborné přípravě a následnému dozoru.

Výstup projektu

 • Návrh konkrétních finančních i nefinančních nástrojů a procesů zaměřených na zvýšení počtu a tempa rekonstrukcí rodinných domů.
 • Návrh akčního plánu na zavedení navržených nástrojů do praxe a pilotní testování funkčnosti nástrojů.

1. Analýza Cílové skupiny (.pdf)
Analýza cílové skupiny (vlastníci rodinných domů) je zaměřená na ochotu využívat pro rekonstrukci rodinných domů externí finanční nástroje a dotační programy.
Její součástí bylo:

- Zmapování potenciálu jednorázových komplexních rekonstrukcí a postojů k vyšším úsporám energie.
- Popis rozhodovacích procesů, potřeb, postojů, bariér a motivátorů v souvislosti s rekonstrukcí rodinných domů a jejím financováním.
- Zdroj a váha informačních kanálů cílové skupiny pro rekonstrukce.

2. Rešerše finančních nástrojů (.pdf)
Cílem rešerše existujících finančních nástrojů je ve stručnosti popsat a nastínit formy podpor investic zaměřujících se na renovaci stávajících budov v rezidenčním sektoru, případně na výstavbu nových rodinných domů. Vybrané příklady dobré praxe jsou pak vztaženy k jejich možnému uplatnění jako vzorů pro budoucí návrh nových forem podpory v rámci České republiky.

Postup řešení

 • Detailní zmapování stávajících finančních nástrojů (veřejné podpory, dotace, komerční finanční nástroje) a identifikace nových příležitostí a bariér pro jejich rozvoj.
 • Detailní analýza cílové skupiny (vlastníci rodinných domů) zaměřená na ochotu využívat pro rekonstrukci rodinných domů finanční nástroje, motivaci pro realizaci úsporných opatření, rozhodovací procesy a zdroj a váha informací. Analýza využije existující kvantitativní průzkumy a výzkumy pro detailnější popis cílové skupiny a její další rozdělení do dílčích segmentů. Následně budou pro jednotlivé segmenty provedeny podrobné kvalitativní výzkumy.
 • Návrh nových finančních nástrojů a úprav stávajících nástrojů vč. predikčních modelů (např. státní záruky, splátka investice z úspor - z půjčky se stává investice apod., s efektivním využitím veřejných podpor). Do vývoje vhodných nástrojů a jejich kombinací budou zapojeni odborníci z relevantních oddělení bank a jiných finančních institucí. Pro návrh bude použita např. metoda Design Thinking.
 • Pilotní testování navržených nástrojů v praxi na vybraném vzorku zástupců cílové skupiny.
 • Akční plán na zavedení navržených nástrojů do praxe ve spolupráci s aplikačním garantem, včetně návrhu distribučního modelu a komunikační kampaně.
 • Úprava navržených nástrojů a akčního plánu na základě výsledků výše uvedeného testování a nových dostupných informací.


Naši členové
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Stapring, s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • LINDAB s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Lightway s.r.o
 • 3AE s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • MESSY s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton