6. května 2016

Na energetické úspory v bytě můžete získat dotaci

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v Integrovaném operačním programu ve specifickém cíli 2.5. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Financovat lze opatření na energetické úspory v bytových domech. Veškeré informace k výzvě jsou dostupné na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“.

 

Celková výše finančních prostředků ve specifickém cíli 2.5 IROP: téměř 17 miliard Kč

Celková výše finančních prostředků v aktuální výzvě č. 16: 4,5 miliardy Kč

z toho podíl Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1,35 mld. Kč

a podíl státního rozpočtu ČR až 3,15 mld. Kč.

Ve které lokalitě je možné žádat o podporu?

Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Kdo může žádat o podporu?
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Konkrétně se jedná o tyto oprávněné žadatele:

 • společenství vlastníků jednotek,
 • bytová družstva,
 • soukromí vlastníci bytových domů,
 • obce a jimi zřizované organizace,
 • kraje a jimi zřizované organizace,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Na co je možné žádat o podporu?

 • zateplení obvodových stěn na obálce budovy, stropů sklepení, výměna oken a dveří
 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • výměna zdroje tepla pro vytápění
 • výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Další informace, které byste měli vědět:

Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva, kteří předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria hodnocení včetně následujících požadavků, obdrží podporu ve výši 25,5%:

1. úspora celkové dodané energie minimálně 30 %,

2. dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší,

3. splnění kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

nebo

1. úspora celkové dodané energie minimálně 20 %,

2. u jednotlivých zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů dosažení hodnoty 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 nebo lepší hodnoty.

Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva, kteří předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria hodnocení včetně následujících požadavků, obdrží podporu ve výši: 32,3 %.

1. úspora celkové dodané energie minimálně 40%,

2. klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší,

3. kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Podporu získá pouze žadatel, který předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a jehož žádost o podporu splní všechna kritéria hodnocení!

Kde získat další podporu na zateplování bytových domů?

Nová zelená úsporám - od března 2016 bude možné na území Prahy žádat o podporu v podprogramu
Bytové domy. Více informací na: www.novazelenausporam.cz.

Panel 2013+ - nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů, který je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Více informací na: www.sfrb.cz v sekci programy – úvěry na opravy a modernizace domů.

Další informace o možnostech získání podpory na renovace bytových domů naleznete také na
portálu: www.renovujdum.cz.

Diskuse


Naši členové
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • ISOCELL GmbH.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Jan Foff
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • PORSENNA o.p.s.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • PRIMA spol. s r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Stapring, s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • LINDAB s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.