28. února 2018

Novinky Šance pro budovy - únor 2018

Informace o činnosti Centra pasivního domu v oblasti ovlivňování podnikatelského prostředí prostřednictvím Šance pro budovy, jejímž je zakládajícím členem.

 

Příprava zvýhodněného financování pro zvyšování energetické účinnosti v ČR po roce 2020

Evropská unie přehodnocuje své priority pro investice po roce 2020 a zároveň se musí vyrovnat s výpadkem příjmu rozpočtu Velké Británie. Hospodářství České republiky vykazuje rychlý nárůst. Z uvedených důvodů lze očekávat, že v rámci kohezní politiky již v příštím víceletém období nebudeme disponovat tak štědrou alokací jako doposud. Proto je třeba začít připravovat doplnění dotační podpory tzv. finančními nástroji, tedy zvýhodněným financováním, ve kterém by měla hrát svou úlohu Národní rozvojová banka. Centrum pasivního domu se ve spolupráci s Šancí pro budovy a MPO nyní aktivně podílí na prosazení tohoto tématu na příslušných ministerstvech. 

ŠPB konzultantem evropské edukativní kampaně

Evropské generální ředitelství pro spravedlnost, práva spotřebitelů a rovnost žen a mužů ve spolupráci s holandskou konzultační společností Ecorys a českou komunikační agenturou PR.Konektor plánují v letošním roce v České republice uskutečnit mediální kampaň na podporu témat souvisejících s energetickou chudobou, potažmo úsporami energií v budovách. Jako odborný poradce byla přizvána i Šance pro budovy, která se nyní kampaň snaží nasměrovat správným směrem. Naše podněty a připomínky však bohužel ne vždy padají na úrodnou půdu.

Analytický přehled Šance pro budovy

Připravil: Tomáš Trubačík, analytik ŠPB (tomas.trubacik@sanceprobudovy.cz, 778 717 564)

Jednání o novém evropském rozpočtu pro období po 2020

V Bruselu startují jednání o novém Víceletém finančním rámci (Multi-Annual Financial Framework, MFF) – tj. rozpočtu EU pro příští období 2021-2027. V něm se státy musí vypořádat s výpadkem financování s odchodem Velké Británie a reagovat na nové hrozby jako jsou migrační krize, lepší ochrana vnějších hranic a společná bezpečnostní a obranná politika. Na přetřes nicméně přijdou i oblasti, ze kterých nejvíce čerpá Česká republika – tedy zejména kohezní politika a její strukturální a investiční fondy, ze kterých jsou v ČR financovány i energeticky úsporné renovace. Šance pro budovy se proto zapojila do veřejné konzultace a například spolu s bruselskými partnery prosazuje, aby mezi hlavní průřezové cíle financování patřila energeticko-klimatická politika, či přímo energetická účinnost resp. evropské a národní cíle v této oblasti pro rok 2030. Cílem je zachovat financování energeticky úsporným projektům. Taktéž se předpokládá tlak na snižování dotační podpory a její doplnění jiným typem zvýhodněného financování – i k této oblasti připravila ŠPB svůj poziční dokument a zaslala ho příslušným ministerstvům ke konzultaci.

Transpozice směrnice o energetické náročnosti budov

Výbor pro průmysl a energetiku Evropského parlamentu na konci února schválil předběžnou dohodu z trialogu. Finální schválení Parlamentem a členskými státy se předpokládá na konci března. Poté budou mít členské státy 20 měsíců na transpozici přijatých úprav do národní legislativy – tj. pravděpodobně ke konci roku 2019. Česká republika (MPO) plánuje navrhované změny, které se týkají energetické náročnosti budov (například zahrnutí kvality vnitřního prostředí do metodiky výpočtu energetické náročnosti) zapracovat již v rámci plánované novely zákona o hospodaření energií č. 406/200 Sb. a vyhlášky o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., kterou Šance pro budovy konzultuje. Nová pravidla k rozvoji elektromobility pak bude pravděpodobně zapracovávat MMR v rámci novely vyhlášky č. 268/2009 Sb., kde nicméně harmonogram ještě není znám.

Reforma EU-ETS dokončena – otevírá se debata o využití výnosů

Skončil trialog k reformě trhu s emisními povolenkami. Reforma zajistí rychlejší stahování povolenek z trhu (nárůst tzv. redukčního faktoru), účinnější vypořádání se s přebytkem (v rámci tzv. rezervy tržní stability) ale i ochranu odvětví ohrožených vysokou cenou povolenek. Již od předběžné dohody v listopadu loňského roku reaguje cena povolenek růstem a s aktuální cenou 9,8 EUR za tunu CO2 je na několikaletých maximech. I z tohoto důvodu se v ČR otevírá debata, co s výnosy. ČR má opět možnost tzv. derogací, tj. přerozdělení části povolenek zdarma elektroenergetickému sektoru na jeho modernizaci. MŽP odhaduje, že výnosy z aukcí za celé období mohou dosáhnout až 7 mld. EUR. Stávající rozdělení je 50/50 mezi MŽP a MPO, kdy při výnosech nad 12 mld. Kč ročně jde přebytek státnímu rozpočtu. ČR má dále možnost využít prostředky z nově vytvořeného Modernizačního fondu, ve kterém předpokládá pro ČR až 1 mld. EUR. Vše nicméně závisí na cenách povolenky. Šance pro budovy prosazuje, aby bylo stávající rozdělení výnosů zachováno, tedy aby bylo zachováno dostatečné množství prostředků pro pokračování úspěšného programu Nová zelené úsporám, do kterého by se mohla v novém období přiřadit i podpora úspor energie v bytových domech i mimo Prahu a který je financován právě z výnosů z aukcí povolenek. Cílem je získat financování alespoň ve výši 3,5 mld. euro (tedy polovinu z předpokládaného výnosů z aukcí) pro období 2021 až 2030.

Zdanění emisí uhlíku není podle OECD dostatečné

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zmapovala daně související se spotřebou energie a emisemi CO2 u 42 států, které jsou světově zodpovědné za více než 80 % spotřeby energie. Míra zdanění podle OECD neodpovídá souvisejícím environmentálním nákladům a často na environmentální dopady není nijak navázána – typicky se jedná o „běžnou“ spotřební daň, která je běžným příjmem rozpočtu, než že by šlo o nějaký typ uhlíkové daně, jejíž výnosy by byly brány jako kompenzace souvisejících environmentálních nákladů. V naprosté většině zkoumaných států byla ve zkoumaném roce 2015 nejvíce zdaněna spotřeba ropných produktů, naopak u většiny států je například uhlí zatíženo nejméně. U silniční dopravy je daní zatíženo přes 97 % emisí, kdy více než 91 % těchto daní má sazbu ekvivalentní alespoň 5 EUR/t CO2 a 50 % dokonce nad 30 EUR/t CO2. Mimo sektor dopravy je situace opačná. Přes 81 % emisí je zde nezdaněno, 92 % zdaněných emisí má sazbu pod 5 5EUR/t CO2 a jen 3 % emisí je zdaněno sazbou nad 30 EUR/t CO2. Právě cena 30 EUR za tunu CO2 je podle OECD minimální sazba, která by měla být nastavena, pokud má daňová politika odrážet tu klimatickou.

spb_201802

Zdroj: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/taxing-energy-use-2018_9789264289635-en#page29; s. 27.

 


Naši členové
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • ATREA s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Josef Bárta
 • Ing. Martin Škornička
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • AGROP NOVA a.s. (NOVATOP)
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • WIPPRO GmbH
 • Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 • Meesenburg s.r.o.
 • Chytrý dům s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček