24. července 2018

Pražské stavební předpisy, nová doba Temna…

Ing. arch. Josef Smola, 27. srpna 2018

Poslední pražská aktualita, v duchu George Orwella:

Rada hl. m. Prahy na svém zasedání v úterý 17. července 2018, v usnesení č. 800, zrušila na celém území Prahy požární předpisy pro bytové domy. (Zpřísnila zároveň nároky na odolnost domů z hlediska statiky). Hlavním argumentem bylo, že požadavky na požární bezpečnost výrazně stavby prodražují, omezují developery v jejich podnikání, a kladou limity architektům v jejich tvorbě…

 

Rovněž z Rady zaznělo, že svobodnou volbou občana, a na jeho zodpovědnosti je, aby zvážil, co je pro něj a jeho rodinu výhodnější. Byt v „drahém“, požárně bezpečném domě, či bydlení v domě nechráněném, v levné lokalitě,…avšak se zdravotními a možná životními riziky….?

Samozřejmě, úvodní odstavec je jen fikcí. Absurdní fikcí? Že by se něco takového nemohlo v Praze roku 2018 stát?

Milý čtenáři, s troškou nadsázky nepochybně mohlo, ostatně se i stalo a to na výše zmíněném jednání Rady. Kdy byl ve skutečnosti z Pražských stavebních předpisů (PSP) odstraněn požadavek na proslunění bytů. A jak už jsem zmínil, plošně, pro celé území hlavního města Prahy, včetně sídlišť na okrajích. (Zároveň je kladen větší důraz na denní osvětlení.)

To znamená, že od nynějška může kdokoliv, kdykoliv, kohokoliv „beztrestně“ zastínit a zbavit oslunění. Proto nová doba Temna.

To, že je politika umění možného, je známo. Lze i porozumět, nikoliv se ztotožnit s pověstnou názorovou flexibilitou některých politiků, zejména v období před volbami. Nejsou odborníky ve věci.

Stěží, však lze nechat bez povšimnutí postoje jejich odborných poradců, nezřídka kolegů architektů (byť jen několika jedinců), kteří odstranění proslunění bytů podpořili. Lze se jen domnívat, že ve škole při přednáškách o typologii bydlení a stavební fyzice chyběli, …, a nebo?

Ve veřejném zájmu a tím spíše v zájmu obyvatel Prahy zrušení požadavku proslunění jistě není.

Podívejme se nyní společně na hlavní argumenty, proč je nezbytné požadavek na proslunění bytů v PSP zachovat:

1. To, že jsou aktuálně v ČR (vyjma Prahy) uplatňovány relativně přísné požadavky na proslunění oproti některým státům EU, lze chápat jako výhodu. Historicky jsou svázány s tradicí kvalitního tuzemského stavebnictví a vysokých hygienických standardů chránících ve veřejném zájmu zdraví obyvatel v ČR. (A to i za cenu omezení jiných subjektů na trhu, obdobně logicky, jako v případě požadavků na denní osvětlení, či například požární bezpečnost…). Pro srovnání, problematika proslunění je regulovaná předpisy, v různých úrovních, v cca 15ti vyspělých evropských zemí. (Přestože, někteří věrozvěstové Temna uvádějí jen tři země).

2. Proslunění bytů má pozitivní a nezastupitelný vliv na pohodu bydlení a zdraví obyvatel, rovněž na energetickou bilanci budov. Je jedním z civilizačních výdobytků. Proslunění je jedním ze stejně důležitých parametrů kvality vnitřního prostředí, jako teplota, vlhkost, koncentrace CO2 …. a další. Krátkovlnná složka slunečního záření ovlivňuje koncentraci lehkých, záporných iontů ve vzduchu, které jsou pro zdraví člověka nezbytné. Množství lehkých iontů je zároveň indikátorem čistoty vzduchu. Požadavek proslunění bytů není nikterak nový. Poprvé je zmíněn v Aténské chartě v roce 1933, v článku 26. Rekodifikováno Aténskou chartou 2003 –> princip zdravého města, tj. umožnit všem obyvatelům žít zdravě. Včetně požadavku na proslunění bytu.

3. Součástí Evropské komise pro normalizaci (CEN) je technická komise Světlo a osvětlování. V rámci této komise a její pracovní skupiny pro denní osvětlení (WG 11 Daylight) byl vypracován návrh evropské normy prEN 17037 Daylight. V této normě jsou mj. i požadavky na proslunění. Aktuálně je text normy hotov, a po jeho schválení, ho ČR převezme do svých právních předpisů. (Zdroj: Z+I Zprávy a informace ČKAIT 3/2018).

4. I v případě, že bude požadavek na proslunění v PSP zcela zrušen, budou posuzovat dokumentaci, i stavbu v případě sporu znalci podle ČSN. Absenci oslunění budou bez ohledu na text PSP hodnotit jako vadu projektu/stavby, obdobný postup lze předpokládat i u hygieniků. Důsledky ponesou nejen uživatelé bytů, ale zejména v rámci zákonné zodpovědnosti projektant a stavební firma.

5. Hlavní argument vedoucí ke zrušení požadavku proslunění - nemožnost navrhovat tradiční sevřené městské bloky, je lichý. Za prvé, tradiční, uzavřený městský blok je jako urbánní městská forma v Evropě vývojově překonaný. Nově vybudované „udržitelné“ městské části, či celá města na zelené louce, se ubírají v EU (v rámci standardu smartcities) odlišnou cestou. Kompaktní, ale defragmentovaná, komponovaná zástavba s důslednou hiearchií prostor. Při tom koncetrovaná, s vysokou hustotou obyvatel. Jako příklad uvádím: Hamburg – HafenCity, Stockholm Jižní město, Holandsko Heerhugowaard město na umělém ostrově, Vídeň Aspern (Obr.1) a přestavbová území Nordbahnhof (Obr.2), Hauptbahnhof, Eurogate, Helsinky celodřevěné Eco Viikki (Obr.3), Vinge city Dánsko (Obr.4), Solar city Pichling u Lince (Obr. 5), Malmö Švédsko…a další. Nabízí kvalitu bydlení a veřejných prostor zřejmě nesrovnatelnou s čímkoliv, co bylo dosud v ČR realizováno, či se jen připravuje. Doporučuji k návštěvě. Základem je mj. dobré proslunění. Samozřejmostí je vysoká energetická efektivita, nezřídka pasivní standard. Podtrhuji, že se jedná o realizované, či rozestavěné záměry, to znamená, že rozhodnutí o jejich konceptu bylo přijato municipalitami již před 10 – 15 ti léty (!). Za druhé, jak názorně ukazuje Jan Kaňka i v tradiční blokové zástavbě je možnost dosáhnout plné prosluněnosti bytů, záleží zejména na kompetencích architekta/projektanta. (Obr.6)

6. Již dnes je absurdní situace, kdy ve dvou sousedících obcích platí rozdílné požadavky na proslunění. (Na hranicích hl. města Prahy a Středočeského kraje). Vynecháním celého požadavku na oslunění absurditu právních předpisů pro občany ještě zvýrazníme. O nepřípustném omezení vlastnického práva mj. zastíněním se zmiňuje i §1013 Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

7. Počtem je stále stoupající segment obyvatel, (home office, maminky s malými dětmi, senioři, nezaměstnaní, nemocní lidé…), kteří tráví doma 24 hodin. Ty všechny by absence proslunění poškodila.

Návrh zásad regulace proslunění dle Centra pasivního domu (CPD):

- Proslunění bytu považujeme za jeden ze základních požadavků na moderní, udržitelné bydlení, jak z hlediska hygieny, pohody bydlení a zdraví obyvatel, tak z hlediska energetických úspor.

- Za nezbytné považujeme odstranit plošné zvýhodnění v rámci celého území Prahy, kdy aktuálně nemusí být 20% bytů prosluněno. (§45 platných PSP)

- Chránit obyvatele stávající zástavby sídlišť při zahušťování odkazem na povinnost prokázání splnění normových hodnot proslunění. Rovněž tak u novostaveb mimo historické centrum města. - V jádrových částech města ponechat u novostaveb a změn staveb možnost podílu 20% neprosluněných bytů. Hranice jádra vymezit přílohou PSP.

- Při dostavbách proluk v centru města připustit výjimku i nad rámec limitu 20%, pokud projektant prokáže, že je tento limit nesplnitelný.

- Jasně definovat způsob výpočtu limitu „20% bytů neosluněných“, v platné vyhlášce PSP to dosud chybí. (Velikost, kategorie, obytná plocha, jinak…?)

Poznámka:

Výše uvedené argumenty, literaturu i návrh regulace z CPD měli radní před rozhodnutím k dispozici. Stanovisko CPD je v souladu s názorem nezávislých odborníků z FSv ČVUT, SZÚ, ČKAIT.

Literatura:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9nsk%C3%A1_charta

https://stavba.tzb-info.cz/denni-osvetleni-a-osluneni/13388-prosluneni-budov-v-evrope-cesku-a-praze

https://forum.tzb-info.cz/17236-diskuse-ke-clanku-radni-schvalili-novelu-prazskych-stavebnich-predpisu-se-zrusenym-pozadavkem-osluneni

http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/clanek/prosluneni-budov-a-urbanismus--634

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/elektroiontove-mikroklima

Ing, Zuzana Mathauserová, specializovaná na vnitřní prostředí budov, ze Státního zdravotního ústavu k problematice uvedla v roce 2015:

„ …z našeho pohledu hygieniků opravdu znamená změkčení požadavků (na proslunění) zhoršení kvality vnitřního prostředí budov. Pokud jde o denní osvětlení a proslunění bytů, je to faktor z hlediska lidského zdraví a pohody zcela zásadní. Přítomnost denního osvětlení a slunečního záření v interiérech budov je v současné době (rok 2015 ! poznámka autor) předmětem zájmu mnoha mezinárodních týmů a CIE - mezinárodní společnosti pro osvětlování. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních požadavků na udržitelnou výstavbu je zajištění příznivých podmínek a pohody prostředí pro uživatele budov, je špatnou cestou připustit omezení denního světla i slunečního záření pro městskou populaci. Řadou našich i zahraničních studií je možné doložit, že sluneční světlo je pro zdraví, pracovní výkonnost i míru odpočinku nepostradatelné….“ ___________________________________________________________________

Autor je praktikující, autorizovaný architekt, odborný asistent na katedře architektury FSv ČVUT, předseda rady CPD, profesionální lektor CPD v oblasti pasivních domů a udržitelné výstavby…

 

Obr. 1 Vídeň Aspern, Seestadt. Nové, rozestavěné město na „zelené louce“ pro 20 tis. obyvatel, stav 2016. Všechny domy v pasivním, či blízkém standardu. Masterplan: Johannes Tovatt 2006. Zdroj: Google

nova_doba_temna1

Obr. 2 Vídeň. Přestavbové území Nordbahnhof, dokončeno 2013. Odstupy umožňují dokonalé proslunění všech bytů. Samostatně stojící pasivní bytový dům (v levé horní části obrázku) získal státní cenu za architekturu v roce 2016.

nova_doba_temna2

Obr. 3 Eco Viikki Helsinky, město pro 23 tis. obyvatel. Orientace domů podřízena toku slunečního záření. Masterplan: Petri Laaksonen. Realizace 1999 – 2004, Zdroj: Google

nova_doba_temna3

Obr. 4 Vinge City, Dánsko. Nové město pro 20 tis. obyvatel bylo koncipováno mj. na základě výsledků simulací toku slunečního záření. Autoři/Zdroj: TredjeNatur  1. cena v architektonické soutěži 2014, centrum města v realizaci.

nova_doba_temna4

Obr. 5 Solar City – Pichling u Lince, masterplan: Richard Rogers, Thomas Herzog, sir Norman Foster 2005. Koncept zástavby podřízen toku slunečního záření. Zdroj: Google

nova_doba_temna5

 

Obr. 6 Novodobá sevřená bloková zástavba, která splňuje požadavky na proslunění, Zelené údolí, Praha 4. Zdroj: Google, informace: Jan Kaňka www.tzb– info.cz

nova_doba_temna6

Diskuse


Naši členové
 • FINO-trade s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • INTOZA s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • HAIDY a.s.
 • Martin Jindrák
 • Stanislav Martínek
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • CIUR a.s.
 • WIPPRO GmbH
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • PRIMA spol. s r.o.