1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi objednatelem a Centrem pasivního domu, z.s., Údolní 33, 602 00 Brno, IČ: 26995140, DIČ: CZ26995140 (dále jen „dodavatel“).

1.2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky účasti na seminář, školení, kurz či zkoušku (dále jen „kurz“), která má formu vyplnění a odeslání registračního formuláře na www.pasivnidomy.cz. Odeslaná objednávka je závazná a odstoupit od lze pouze v souladu s článkem 6.

1.3. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.

1.4. Konání kurzů se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dále podmínkami, které jsou uveřejněny při vypsání kurzu.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je zajištění kurzu na téma a v čase vypsaném dodavatelem, a to na základě přijaté objednávky a úhrady stanovené ceny za kurz.

2.2. Dodavatel se zavazuje ke splnění podmínek uveřejněných pro kurzy.

2.3. Objednatel je povinen se při konání kurzu řídit uveřejněnými podmínkami kurzu a dále pravidly práce v učebně kurzu.

3. Termín předání plnění

3.1. Objednatel je povinen převzít objednaný a zaplacený kurz.

3.2. Pokud nebude možné kurz ze závažných důvodů uskutečnit nebo nebude otevřen pro nenaplnění kapacity, vyhrazuje si dodavatel právo zvolit náhradní způsob jeho zajištění. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Nebude-li objednatel s náhradním způsobem zajištění kurzu souhlasit, má nárok na vrácení ceny kurzu v plné výši.

3.3. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít kurz, považuje se kurz za předaný a objednatel nemá nárok na vrácení ceny za kurz ani její poměrné části.

4. Cena

4.1. Cena za kurz je zveřejňována při vypsání kurzu.

5. Platební podmínky

5.1. V okamžiku objednání kurzu odešle dodavatel objednateli podklady pro úhradu ceny kurzu (výzva k úhradě). Dodavatel se zavazuje vystavit fakturu - daňový doklad ke dni přijetí úhrady ceny kurzu a odeslat jej elektronickou cestou objednateli nebo předat objednateli na kurzu.

5.2. Objednatel je povinen provést úhradu bezhotovostním způsobem, a to v termínu a na účet uvedený ve výzvě k úhradě. Úhrada se považuje za provedenou okamžikem připsání na účet dodavatele. Úhrada přijatá po vypršení lhůty splatnosti může být na základě dohody obou stran a kapacitních možností vypsaného kurzu použita na dodatečné zařazení do objednaného kurzu či zápis do kurzu jiného, jinak se vrací v plné výši objednateli.

5.3. V případě přihlášení na kurz v době kratší než 7 dní před jeho zahájením je objednatel dodavateli povinen předložit doklad o provedení úhrady nejpozději před zahájením kurzu v místě jeho konání.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy písemným oznámením doručeným dodavateli. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je povinen dodavateli zaplatit odstupné:

 • ve výši 100 % ceny kurzu vč. DPH, bude-li odstoupení doručeno dodavateli méně než 7 dní před konáním kurzu,
 • ve výši 50 % ceny kurzu vč. DPH, bude-li odstoupení doručeno dodavateli méně než 14 dní před konáním kurzu (ale více než 7 dní před konáním kurzu),
 • ve výši 10 % ceny kurzu vč. DPH, bude-li odstoupení doručeno dodavateli méně než 21 dní před konáním kurzu (ale více než 14 dní před konáním kurzu).

6.2. Dodavatel v případě odstoupení vrací objednateli zaplacenou cenu kurzu v plné výši, pokud mu nevznikl nárok na odstupné dle předchozího článku. V opačném případě je vracená úhrada ponížena o odstupné.

7. Reklamace

7.1. Reklamace je uplatňována písemně. V písemné reklamaci je třeba uvést její důvod a popsat charakter vad.

7.2. Uzná-li dodavatel reklamaci objednatele za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V takovém případě má objednatel nárok na náhradní kurz či slevu z ceny kurzu. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů.

8. Lhůta k uplatnění reklamace

8.1. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad kurzu u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne ukončení kurzu.

8.2. Nároky z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Dodavatel se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zabezpečil poskytnutá data o účastnících kurzu proti úniku k neoprávněným osobám a zavazuje se je neposkytnout třetím osobám.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Není-li těmito podmínkami stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.2. Za písemnou komunikaci se rovněž považuje komunikace emailem, a to na/z emailovou/é adresu/y uvedenou/é v registračním formuláři a na/z emailovou/é adresu/y dodavatele seminare@pasivnidomy.cz.

10.3. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné. Dodavatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit s tím, že nové znění Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje na kurzy vypsané po zveřejnění tohoto nového znění na webových stránkách dodavatele.


Naši členové
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • 3AE s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Wobau cz s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Protronix s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář

Hlavní mediální partneři

for arch logo