Termín realizace: 11/2019 – 10/2021
Garant projektu: Ing. Jan Bárta/ jan.barta@pasivnidomy.cz

Cíle projektu

Optimální koncepční řešení využití území Židlochovice-Líchy pro novou zástavbu v souladu s konceptem chytrých měst a zapojením principů udržitelného rozvoje pro nově zastavované území o rozloze cca 3,3 ha v severní části města Židlochovice. Unikátní modelový příklad dobré praxe chytrého udržitelného sídelního plánování v souladu s principy:

 • ochrany životního prostředí 
 • šetrného využívání zdrojů a jejich minimalizované spotřeby 
 • adaptace na změnu klimatu 
 • udržitelného rozvoje

Výstupy projektu

 • Studie proveditelnosti využití území jako podklad pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže
 • Územní studie v souladu s § 30 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) jako závazný podklad pro územní řízení

Postup řešení

Projekt bude využívat inovativní technické a technologické postupy a zapojení občanů do rozhodování. Na řešení se podílí: multioborový tým, který zohledňuje stav lokality a vzájemné vazby území na stávající zástavbu, stávající fyzicko-technické parametry, přírodní prostory, sociální, ekonomické a stavebně kulturní podmínky a požadavky.

Řešení projektu bude postaveno na následujících pilířích:

 • Technologický (zohlednění aspektů inteligentního měření a regulace, sběru a vyhodnocování dat, inovativních ICT řešení).
 • Sociální (zohlednění aspektů integrovaného navrhování, participace občanů, edukativního a osvětového využití, marketingu a publicity, dlouhodobé ekonomické udržitelnosti).
 • Environmentální (zohlednění aspektů adaptace na změnu klimatu, energetických úspor a chytrých řešení v energetice, hospodaření s vodou s využitím odpadní a dešťové vody, odpadů při výstavbě i provozu, šetrného využití materiálů, využití recyklova(tel)ných materiálů, veřejného osvětlení).

 Partneři projektu: Město Židlochovice

  

Diskuse


Naši členové
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • EnergySim s.r.o.
 • PRIMA spol. s r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Wobau cz s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Sinc s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Ing. Martin Škornička
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Ing.arch. Josef Tlustý
 • Lightway s.r.o
 • RECIFA a.s.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný

Hlavní mediální partneři CPD