1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") jsou nedílnou součástí smlouvy mezi objednatelem a Centrem pasivního domu, z.s., Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČO: 26995140, DIČ: CZ26995140, zapsané v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 11809, zastoupeným ředitelem, Ing. Tomášem Vanickým (dále jen „dodavatel").

1.2. Objednatelem je subjekt, který provede objednávku služeb prostřednictvím webových stránek www.pasivnidomy.cz (dále jen „webová stránka dodavatele") nebo jiným způsobem za pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku akceptovaným dodavatelem. 

1.3. Dodavatel poskytuje služby objednateli staršímu 16 let, jinak objednateli mladšímu 16 let jen se souhlasem jeho zákonného zástupce. Odesláním objednávky dodavateli objednatel potvrzuje, že je osobou starší 16 let.

1.4. V případě, že objednatel vystupuje ve smluvním vztahu mimo svoji podnikatelskou činnost, tj. jako spotřebitel (dále jen „spotřebitel"), má uzavřená smlouva charakter spotřebitelské smlouvy dle § 1810 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"). Smlouva, uzavřená prostřednictvím prostředků umožňujících komunikaci na dálku je smlouvou uzavřenou distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. OZ.  

1.5. Vzhledem k tomu, že jedna ze stran neměla možnost ovlivnit smluvní podmínky jedná se současně o smlouvu uzavřenou adhezním způsobem v souladu s § 1798 a násl. OZ.  

1.6. Poskytování předmětu smlouvy dle článku 2 těchto VOP se řídí těmito VOP a dále individuálními podmínkami, které jsou uveřejněny pro jednotlivé předměty smluv. Individuální podmínky specifikované pro jednotlivé předměty smluv mají přednost před těmito VOP. 

1.7. VOP jsou závazné v platném aktuálním znění, které je veřejně přístupné na webových stránkách dodavatele https://www.pasivnidomy.cz/VOP-CPD. Znění VOP platných pro uzavřený smluvní vztah bylo objednateli zasláno společně se zněním smlouvy na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce. Jsou-li pro danou smlouvu platné i individuální podmínky, jsou objednateli zaslány společně s těmito VOP a zněním smlouvy. 

1.8. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem. Hovoří-li se dále pouze o smlouvě, není-li uvedeno jinak, jsou tím vždy myšleny i tyto VOP. 

1.9. VOP lze měnit pouze písemnou formou. 

1.10. Dodavatel je oprávněn tyto VOP nebo individuální podmínky kurzu kdykoliv jednostranně změnit. Rozsah změny se bude týkat zejména změn práv a povinností smluvních stran, změny ceny, podmínek její úhrady, formy a obsahu poskytnutého předmětu plnění zvláště s ohledem na vývoj nových trendů a dosaženého poznání, a změny termínů konání kurzu. 

1.11. Oznámení o změně VOP bude objednateli zasláno emailem na emailovou adresu uvedenou v objednávce nejméně 14 dní přede dnem nabytí účinnosti VOP. 

1.12. Objednatel je oprávněn změnu VOP odmítnout ve lhůtě 10 dní ode dne obdržení oznámení o chystané změně VOP. Odmítnutí změny VOP zašle objednatel dodavateli písemně na emailovou adresu kancelarCPD@pasivnidomy.cz, prostřednictvím datové schránky 6wfjgt5 nebo poštou do sídla dodavatele. 

1.13. Nové znění VOP účinné vůči objednateli nejpozději dnem zveřejněním tohoto nového znění VOP na webových stránkách dodavatele, neobsahují-li datum účinnosti pozdější. 

1.14. Účinnost jednostranné změny VOP vůči spotřebiteli nastává vyslovením souhlasu spotřebitele se změnou VOP. Nesouhlasí-li spotřebitel se změnou VOP, k takové změně VOP se nepřihlíží a zůstávají v platnosti VOP platné ke dni uzavření smlouvy.   

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytnout služby či zboží nabízené dodavatelem objednateli na základě objednávky objednatele a povinnost objednatele uhradit sjednanou cenu za objednané služby či zboží, a to vše za podmínek stanovených těmito VOP, popřípadě individuálních podmínek pro dílčí předmět plnění, jsou-li upraveny. 

2.2. Předmětem plnění ze smlouvy jsou vždy pouze služby či zboží nebo jejich kombinace. 

2.3. Služby

2.3.1 Služby jsou poskytovány dodavatelem ve formě kurzů, školení, webinářů, online seminářů a jiných forem dle aktuálního seznamu zveřejněného dodavatelem na webových stránkách dodavatele v sekci akce/školení (dále také jako „kurz"). 

2.3.2 Témata a termíny konání kurzu si volí objednatel sám dle seznamu zveřejněného dodavatelem na webových stránkách dodavatele. 

2.3.3. Nabídka kurzu obsahuje individuální podmínky jeho poskytnutí uvedené přímo v jeho popisu. Individuální podmínky pro daný kurz obsahují zejména termín konání, cenu, pokyny k účasti a minimální počet účastníků pro konání kurzu. 

2.3.4. Dodavatel si vyhrazuje právo v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků kurzu, kurz bez náhrady zrušit, popřípadě nabídnout objednateli jiný obdobně tematicky zaměřený kurz či změnit termín konání kurzu. V případě, že objednatel nebude souhlasit s nabídkou změny termínu či obsahu kurzu je oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit a dodavatel je povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu. 

2.3.5 Objednatel je povinen při konání kurzu dodržovat provozní řád místa konání kurzu stanovený třetí osobou. O provozním řádu místa konání kurzu bude objednatel informován před konáním kurzu emailem spolu se potvrzením objednávky dle bodu 4.4 těchto VOP.

2.4. Zboží

2.4.1. Zboží poskytované dodavatelem je individuálně určeno aktuální nabídkou zveřejněnou na webových stránkách dodavatele. 

2.4.2. Zboží nabízené na webových stránkách dodavatele ve formě počítačového programu je dodavatelem poskytováno ve variantách s hmotným nosičem a bez hmotného nosiče. 

2.4.3. Hovoří-li tyto VOP o zboží, má se tím na mysli kompletní nabídka dodavatele zveřejněná na webových stránkách dodavatele. To neplatí je-li zboží individuálně označeno, např. jako počítačový program. 

2.4.4. Obsahuje-li nabídka kteréhokoliv zboží individuální podmínky, mají tyto individuální podmínky přednost před těmito VOP. 

2.5. Nabídka zboží nebo služeb se mimo jiné řídí § 1732 odst. 2 OZ, kdy zboží nebo služba jsou nabízeny v internetovém obchodě s výhradou vyčerpání zásob nebo ztrátou schopnosti dodavatele plnit. 

2.6. Je-li předmětem plnění kombinace zboží a služeb, lze ji obdržet pouze v této kombinaci, nikoliv samostatně, není-li uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se strany jinak. VOP se uplatní pro každou část předmětu plnění dle jeho povahy, tj. poskytování služby se řídí VOP platnými pro poskytování služeb a prodej zboží VOP platnými pro prodej zboží. 

3. informace před uzavřením smlouvy

3.1. Dodavatel před uzavřením smlouvy sděluje, že:

3.1.1. náklady na prostředky komunikace na dálku jsou dány cenovými podmínkami operátora objednatele (zejména cenami internetového připojení) a dodavatel po objednateli nepožaduje žádné další náklady na prostředky komunikace na dálku (pro předejití pochybnostem se nejedná o náklady na dopravu, či poštovní přepravu zboží); 

3.1.2. požaduje úhradu ceny předmětu plnění před převzetím předmětu plnění objednatelem od dodavatele na základě výzvy k plnění zaslané dodavatelem objednateli dle údajů uvedených v objednávce, nedohodnou-li se strany individuálně jinak;

3.1.3. ceny předmětu plnění jsou na webových stránkách dodavatele uváděny v českých korunách, včetně DPH, a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;

3.1.4. ceny předmětu plnění uváděné na webových stránkách dodavatele nezahrnují náklady na úhradu ceny a dodání předmětu plnění a tyto se liší podle zvolené metody úhrady ceny předmětu plnění a poskytovatele dopravy pro dodání předmětu plnění;

3.1.5. spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je dodání zboží a služeb, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby. Je-li předmětem plnění více druhů zboží nebo je-li dodáváno po částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

3.1.6. spotřebitel uděluje výslovný souhlas dodavateli s poskytnutím služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy za podmínky, že smlouva o poskytnutí služby byla uzavřena v době, kdy by lhůta pro odstoupení neuplynula přede dnem, v němž má být služba dodavatelem poskytnuta. Spotřebitel v tomto případě není oprávněn od smlouvy odstoupit;

3.1.7. spotřebitel bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání počítačového programu v případě, že byl porušen obal hmotného nosiče, tj. že obal hmotného nosiče na němž je počítačový program, byl otevřen či jinak poškozen; 

3.1.8. spotřebitel uděluje výslovný souhlas dodavateli s poskytnutím zboží ve formě počítačového programu bez hmotného nosiče ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že v tomto případě není oprávněn od smlouvy odstoupit;

3.1.9. spotřebitel je povinen odstoupení od smlouvy zaslat na adresu sídla dodavatele, případně na e-mailovou adresu dodavatele kancelarCPD@pasivnidomy.cz nebo prostřednictvím datové schránky 6wfjgt5;

3.1.10. v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, zejména náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

3.1.11. spotřebitel je oprávněn se se svojí stížnosti obrátit na dodavatele na výše uvedených kontaktních údajích, popřípadě je taktéž oprávněn se obrátit se stížností na orgán dohledu příslušný k mimosoudnímu řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. 

4. uzavření smlouvy

4.1. Pro objednání předmětu plnění vyplní objednatel objednávkový formulář na webových stránkách dodavatele. Objednávkový formulář objednatel vyplní tak, že po zvolení daného předmětu plnění (kliknutím na tlačítko „přihlásit se", resp. „koupit"): 

4.1.1. vyplní příslušný objednávkový formulář v předdefinovaných polích, kde uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu pro doručením případně odlišné fakturační údaje, emailovou adresu a telefonní číslo); 

4.1.2. zvolí způsob úhrady ceny předmětu plnění a potřebné údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného předmětu plnění, kde se současně dozví všechny potřebné informace o nákladech spojených s dodáním a úhradou předmětu plnění (dále jen jako „objednávka"). 

4.2. Objednávku odešle objednatel dodavateli kliknutím na tlačítko „Odeslat". Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky zašle objednateli potvrzení objednávky na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce ke kontrole všech údajů v objednávce. 

4.3. Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zvýšené množství objednávaného zboží nebo služby, výrazně vyšší cena, vysoké předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení obsahu objednávky (například písemně či telefonicky).

4.4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dodavatel odešle objednateli oznámení o schválení objednávky (akceptaci) objednatele učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, a to na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany individuálně jinak.

4.5. Dodavatel upozorňuje, že má právo odmítnout uzavřít smlouvu s jakýmkoliv objednatelem. 

 

5. Předání předmětu plnění

5.1. Předmět plnění je objednateli předán, je-li objednateli umožněno s ním nakládat. 

5.2. V případě služby je okamžikem předání předmětu plnění umožnění užití služby. Za umožnění užití služby se považuje zaslání instrukcí k účasti na kurzu, zejména funkčního odkazu pro vzdálené připojení ke kurzu či zaslání správných instrukcí k osobní účasti na kurzu.  

5.3. V případě zboží je okamžikem předání předmětu plnění umožnění nakládat se zbožím, tj. doručení zboží objednateli k převzetí. 

5.4. Objednatel je povinen převzít objednaný a zaplacený předmět plnění, tj. převzít zboží nebo podklady pro účast na kurzu. 

5.5. Odmítne-li objednatel bezdůvodně převzít objednaný a zaplacený předmět plnění, považuje se předmět plnění za předaný a objednatel nemá nárok na vrácení ceny za předmět plnění, ani její poměrné části. V případě odmítnutí převzetí předmětu plnění nese objednatel náklady vynaložené dodavatelem na předání předmětu plnění zpět dodavateli. 

5.6. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno předmět plnění předat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným předáním předmětu plnění, resp. náklady spojené s jiným způsobem předání.

5.7. Při převzetí předmětu plnění je objednatel povinen zásilku důkladně zkontrolovat, zda obal předmětu plnění, je-li užit, není poškozen a případné poškození obalu neprodleně nahlásit dopravci při převzetí předmětu plnění a sepsat s dopravcem reklamační protokolu o poškození zásilky a poškození zásilky uvést jako důvod reklamace. Poškozenou zásilku objednatel není povinen převzít. V případě, že je předmět plnění předáván přímo dodavatelem je objednatel povinen postupovat obdobně vůči dodavateli, zejména zkontrolovat funkčnost odkazu pro účast na kurzu či instrukce k účasti na kurzu.  

6. cena

6.1. Ceny za předmět plnění jsou stanoveny na webových stránkách dodavatele. Ceny jsou stanoveny v českých korunách včetně DPH a jiných zákonných poplatků. 

6.2. Cena zahrnuje pouze předmět plnění uvedený na webových stránkách dodavatele. Není-li uvedeno jinak, cena nezahrnuje potřebné pomůcky či jiné hmotné předměty nezbytné k řádnému užití předmětu plnění. 

6.3. Ceny uvedené na webových stránkách dodavatele nezahrnují náklady na dopravu zboží, dopravu objednatele do místa konání kurzu či jiné poplatky účtované třetími osobami k umožnění užití předmětu plnění, zejména nezahrnují poplatky za internetové připojení, potřebný hardware či software k užívání předmětu plnění. O ceně nezahrnutých nákladů, jsou-li dodavatelem zajišťovány, bude objednatel informován při zadávání objednávky, zejména o nákladech na dopravu zboží.  

7. platební podmínky

7.1. V okamžiku objednání předmětu plnění odešle dodavatel objednateli výzvu k úhradě ceny předmětu plnění. 

7.2. Výzva k úhradě ceny předmětu plnění obsahuje úplné údaje pro bezhotovostní úhradu předmětu plnění, zejména konečnou cenu za objednávku, včetně nákladů na dopravu jsou-li zahrnuty, číslo bankovního účtu a lhůtu splatnosti. 

7.3. Neobsahuje-li výzva k úhradě ceny jakýkoliv podstatný údaj pro uhrazení předmětu plnění, je objednatel povinen o takové skutečnosti bezodkladně informovat dodavatele. 

7.4. Dodavatel se zavazuje vystavit fakturu - daňový doklad ke dni přijetí úhrady ceny předmětu plnění a odeslat jej elektronickou cestou objednateli nebo jinak bez zbytečného odkladu předat objednateli.

7.5. Úhrada ceny se považuje za provedenou okamžikem připsání ceny předmětu plnění na účet dodavatele. 

7.6. Úhrada ceny kurzu přijatá po uplynutí lhůty splatnosti může být na základě dohody obou stran a kapacitních možností vypsaného kurzu použita na dodatečné zařazení do objednaného kurzu, na objednání jiného kurzu, s tím že rozdíl cen bude vrácen objednateli nebo objednatelem uhrazen ve lhůtě splatnosti. Jinak se cena kurzu vrací v plné výši objednateli. 

7.7. V případě objednání kurzu v době kratší než 7 dní před jeho konáním, je objednatel dodavateli povinen předložit doklad o provedení úhrady nejpozději před zahájením kurzu. Doklad o úhradě kurzu bude zaslán na emailovou adresu kancelarCPD@pasivnidomy.cz nebo, bude-li to odpovídat charakteru kurzu, je možné jej osobně předložit před konáním kurzu v místě jeho konání.  

8. odstoupení od smlouvy a jiné způsoby ukončení smlouvy

8.1. Odstoupení od smlouvy 

8.1.1. Spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je dodání zboží a služeb, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby. Je-li předmětem plnění více druhů zboží nebo je-li dodáváno po částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, je-li zásilka předána v poslední den lhůty k poštovní přepravě. 

8.1.2. Spotřebitel uděluje uzavřením smlouvy dodavateli výslovný souhlas s poskytnutím kurzu ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, za podmínky, že smlouva byla uzavřena v době, kdy by lhůta pro odstoupení neuplynula přede dnem, v němž se má kurz konat. Spotřebitel v tomto případě není oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.1.3. Spotřebitel bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání počítačového programu, v případě, že byl porušen obal hmotného nosiče, tj. že obal hmotného nosiče, na němž je počítačový program, byl otevřen či jinak poškozen.  

8.1.4. Spotřebitel je povinen odstoupení od smlouvy zaslat na adresu sídla dodavatele, popřípadě na emailovou adresu kancelarCPD@pasivnidomy.cz nebo prostřednictvím datové schránky 6wfjgt5.

8.1.5. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, zejména náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

8.2. Zrušení smlouvy

8.2.1. Objednatel je oprávněn smlouvu, jejímž předmětem, a to i jen jeho částí, je konání kurzu, zrušit bez uvedení důvodů za podmínky úhrady dále uvedeného odstupného. Při zrušení smlouvy se postupuje stejným způsobem jako při odstoupení od smlouvy.

8.2.2. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je povinen dodavateli zaplatit odstupné:

8.2.2.1. ve výši 10 % ceny kurzu vč. DPH, bude-li zrušení smlouvy doručeno dodavateli méně než 21 dní před konáním kurzu (ale více než 14 dní před konáním kurzu),

8.2.2.2. ve výši 50 % ceny kurzu vč. DPH, bude-li zrušení smlouvy doručeno dodavateli méně než 14 dní před konáním kurzu (ale více než 7 dní před konáním kurzu,

8.2.2.3. ve výši 100 % ceny kurzu vč. DPH, bude-li zrušení smlouvy doručeno dodavateli méně než 7 dní před konáním kurzu.

8.2.3. Uvedené ustanovení se uplatní i vůči spotřebiteli, uplynula-li od uzavření smlouvy zákonná lhůta pro odstoupení spotřebitele bez uvedení důvodů v délce čtrnácti dní.

8.2.4. Dodavatel v případě zrušení smlouvy vrací objednateli zaplacenou cenu kurzu v plné výši, pokud mu nevznikl nárok na odstupné dle předchozího článku. V opačném případě smluvní strany sjednávají, že je dodavatel oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu odstupného vůči povinnosti vrátit objednateli cenu kurzu.  

9. odpovědnost za vady - reklamace

9.1. Práva z odpovědnosti dodavatele za vadné plnění (dále jen „reklamace") je objednatel povinen uplatit písemně. V písemné reklamaci je třeba uvést její důvod a popsat charakter vad. Reklamaci je objednatel povinen zaslat dodavateli emailem na adresu kancelarCPD@pasivnidomy.cz, poštou do sídla dodavatele či datovou zprávou 6wfjgt5. 

9.2. Reklamaci je objednatel povinen oznámit dodavateli bezodkladně poté, co vadu předmětu smlouvy zjistil. 

9.3. S ohledem na charakter předmětu plnění o poskytnutí kurzu je objednatel povinen vytknout dodavateli vadu bezodkladně po jejím zjištění, tedy ne později než po skončení kurzu, resp. odhalení vady. K pozdějším reklamacím kurzu nebude brán zřetel. 

9.4. Za vadu kurzu se nepovažuje:

9.4.1. změna dosavadního poznání a technických možností související novými odbornými poznatky; 

9.4.2. nedostatečné nebo nekvalitní internetové připojení na straně objednatele;

9.4.3. jakákoliv jiné vady či komplikace v technickém či jiném vybavení na straně objednatele, spočívající ve zhoršené kvalitě poskytnutého kurzu nebo v jeho konečném neposkytnutí.

9.5. V rámci písemné reklamace je objednatel povinen uvést způsob požadované nápravy vady.

9.6. Objednatel je oprávněn požadovat dodání nového zboží, je-li zboží nefunkční či jinak poškozené, že není způsobilé sloužit svému účelu, Dále je oprávněn požadovat opravu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží, případně nemůže-li zboží sloužit svému účelu i odstoupení od smlouvy.

9.7. Dodavatel upozorňuje objednatele, že není oprávněn v rámci uplatnění nároků z vad kurzu požadovat provedení individuálního náhradního kurzu, není-li kurz již dále dodavatelem poskytován a nelze požadovat opravu vady kurzu, byla-li vada kurzu oznámena až po ukončení kurzu. 

9.8. Náprava vady kurzu je tedy možná poskytnutím jiného obdobně zaměřeného kurzu nebo koná-li se stejný tematický kurz v jiném termínu, tak účastí na takovém kurzu, poskytnutím slevy z ceny kurzu. Vada kurzu může být odstraněna opravou, byla-li nahlášena před konáním nebo v průběhu konání kurzu a je-li to technicky možné.  

9.9. Reklamace musí být vyřízena bezodkladně nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení vady dodavateli. 

9.10. Uzná-li dodavatel reklamaci objednatele za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V takovém případě má objednatel nárok na zvolené vypořádání vady předmětu plnění. Nezvolí-li způsob nápravy objednatel spolu s oznámením vady, je oprávněn zvolit způsob nápravy dodavatel. Oznámený způsob nápravy vady nelze následně změnit, nedohodnou-li se strany jinak.  

10. ochrana osobních údajů

10.1. Dodavatel je povinen zpracovávat osobní údaje objednavatele v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách dodavatele https://www.pasivnidomy.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/t4566

 

11. závěrečná ustanovení

11.1. Není-li těmito podmínkami stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2. Dodavatel informuje spotřebitele, že je oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce. K podání stížnosti může objednatel využít ústředí České obchodní inspekce nebo kteréhokoliv místně příslušného inspektorátu České obchodní inspekce. Stížnost může být podána písemně na adrese výše uvedených institucí, na infolince +420 222 703 404 nebo prostřednictvím e-podatelny dostupné na webové adrese https://www.coi.cz/podatelna/. 

11.3. Objednatel na sebe přebírá v souladu s § 1765 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností. 

11.4. Dodavatel není v prodlení, není-li z důvodů působení vyšší moci či jiných okolností s obdobným účinkem, kdy je dodavateli znemožněno nebo ztíženo plnit své závazky vyplývající ze smlouvy (např. pandemie a související vyhlášení nouzového stavu či přijetí jiných krizových opatření nebo opatření s obdobným účinkem).   

11.5. Za písemnou komunikaci se rovněž považuje komunikace emailem.

11.6. Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné. 

11.7. VOP nabývají účinnosti dnem 22. 2. 2021. 


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • 3AE s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • Xella CZ, s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Passive Technology s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Refsite Group s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství