CO DĚLÁME

Projekt One Stop Shop (OSS) se zaměřuje na renovace rodinných domů s cílem snížit jejich energetickou potřebu. Přechod od fosilních paliv k OZE vyžaduje, aby majitelé domů změnili své návyky, aby vyrovnali poptávku s omezenou nabídkou energie, a aby přijali nové technologie.

Cílem projektu je:

 • vytvořit odborné poradenství pro majitele rodinných domů, která bude pokrývat kompletní "cestu rekonstrukcí" od fáze konzultace až po samotnou rekonstrukci,
 • pomoci majitelům rodinných domů při navržení rekonstrukce prostřednictvím interaktivního nástroje nesoucí název "Kalkulačka renovace budov",
 • vytvořit vzdělávací kurz pro odborníky v oblasti rekonstrukcí rodinných domů,
 • formulovat politická doporučení na podporu OSS za účelem odstranění překážek, které brání majitelům domů stát se soběstačnými domácnostmi.

Termín realizace: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Projektový manažer: Lea Winterová, lea.winterova@pasivnidomy.cz, +420 724 052 059

Hlavní vedoucí projektu:

 • Tomáš Vanický, energetický auditor č. MPO 0274
 • Michal Čejka, energetický specialista, člen pracovní skupiny MPO k novele vyhlášky č.78/2013 Sb.

Další spolupracovníci: aktivní členové Centra pasivního domu (CPD).

icon www

 

Webové stránky projektu www.rekonstrukcenastopro.cz

PROČ TO DĚLÁME

Rekonstrukce rodinných domů směrem k energeticky úsporným budovám je podstatnou částí aktivit, které směřují k udržitelnosti, ochraně životního prostředí a klimatu, lidského zdraví a prosperity budoucích generací. Tato vize je v Evropě patrná již desítky let. Postupně se promítá do evropské i české legislativy. Komplexní a poradní místa jsou prosazována Evropskou komisí prostřednictvím iniciativy "Smart financing for smart buildings" a směrnicí 2018/844/EU, přičemž jsou členské státy povinny usnadnit přístup ke vhodným mechanismům pro dostupné a transparentní poradenské nástroje zabývající se energetickou účinností a finančními nástroji.

Odborné poradenství pro majitele rodinných domů je služba, která má za cíl primárně motivovat majitele k realizaci komplexních rekonstrukcí svých nemovitostí. Z tohoto důvodu se jedná o kombinaci technické podpory a financování na míru. V rámci služby je majiteli RD nabídnuta ucelená pomoc od zpracování záměru, přes zajištění financování, realizaci rekonstrukce, po reporting a monitoring.

Projekt navazuje na činnost Centra pasivního domu (CPD), které už od roku 2005 usiluje o proměnu myšlení v oboru stavebnictví i u veřejnosti.

JAK TO DĚLÁME

 • Sdílíme zkušenosti, inspirujeme se fungujícími službami v zahraničí.
 • Vytváříme odborné poradenství pro majitele rodinných domů.
 • Pořádáme vzdělávací kurzy, webináře a workshopy.
 • Školíme odborníky.
 • Prezentujeme doporučení zástupcům ministerstev.
 • Vycházíme z detailní znalosti platné české legislativy, na jejíž výsledné podobě jsme se podíleli. Využíváme a sdílíme mnohaleté know-how členů Centra pasivního domu a jejich praktické zkušenosti s energetickou optimalizací budov.

EXPERT ADVICE FOR HOMEOWNERS – ONE STOP SHOP

WHAT WE DO

The One Stop Shop (OSS) project focuses on renovation of family homes with the aim of reducing their energy demands. The transition from fossil fuels to renewable energy sources requires homeowners to change their habits in order to balance demand with the limited supply of energy and for them to adopt new technologies.

The aim of the project is:

 • to create expert advice for homeowners which will cover the entire “road to renovation” from the consultation phase, all the way through to the renovation work itself,
 • to assist homeowners in planning of renovations through an interactive tool called the “Building Renovation Calculator”,
 • to create a training course for experts in the field of home renovation,
 • to formulate policy recommendations to promote the OSS in order to remove barriers preventing homeowners from becoming self-sufficient households.

Implementation date: 1 October 2022 – 30 September 2025
Project Manager: Lea Winterová, lea.winterova@pasivnidomy.cz, +420 724 052 059

Main Project Leaders:

 • Tomáš Vanický, Energy Auditor registered with the Ministry of Industry and Trade under No. 0274
 • Michal Čejka, Energy Specialist, Member of the Ministry of Industry and Trade Working Group on Amendment to Decree No.78/2013 Coll.

Other collaborators: active members of the Passive House Centre (PHC).

icon www

 

Project website: www.rekonstrukcenastopro.cz 

WHY WE DO IT

Renovation of homes with the aim of transforming them into energy-efficient buildings is an essential part of the activities striving to achieve sustainability, environmental and climate protection, human health and prosperity for future generations. This vision has already been evident in Europe for decades now and is gradually being reflected in the European and Czech legislation. Comprehensive advisory centres are promoted by the European Commission through the “Smart Finance for Smart Buildings” initiative and Directive 2018/844/EU, whereby Member States are required to facilitate access to appropriate mechanisms for accessible and transparent advisory tools relating to energy efficiency as well as to the respective financial instruments.

Expert advice for homeowners is a service which primarily aims to motivate owners to implement comprehensive renovation of their properties. For this reason, it concerns a combination of technical support and specially tailored financing. Within the framework of this service, the homeowner is offered comprehensive assistance ranging from preparation of the plan, securing of financing and implementation of reconstruction work, all the way through to reporting and monitoring.

The project builds on the work of the Passive House Centre (PHC) which has been striving since 2005 to transform thinking in the construction industry and among the general public.

HOW WE DO IT

 • By sharing experiences and taking inspiration from successfully functioning services abroad.
 • By creating expert advice for homeowners.
 • By organising training courses, webinars and workshops.
 • By training experts.
 • By presenting recommendations to representatives of ministries.
 • By drawing on our detailed knowledge of the current Czech legislation, the final form of which we contributed towards. By using and sharing the many years of know-how of the members of the Passive House Centre and their practical experience in energy optimisation of buildings.

 

 

life_publicita OSS

Founded by the European Union. Views and options expressed are however those of author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. 
 

 

Zdroj úvodní foto: Rekonstrukce domu z 50. let - arch. návrh Tamara Staňková (https://www.pasivnidomy.cz/domy/rekonstrukce-domu-z-50-let-776#zucastneni); dům získal ocenění Pasivní dům 2018 - cena odborné poroty


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Protronix s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • 2MAD s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • Meesenburg s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Sinc s.r.o.
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • Čanda, s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství