Termín realizace: 2019 – 2021
Garant projektu: Ing. Jan Bárta, jan.barta@pasivnidomy.cz
Projektový manažer: Vítězslav Malý, vitezslav.maly@pasivnidomy.cz

 

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

 • Realizace průzkumu mezi vlastníky rodinných domů.
 • Návrh nových finančních i nefinančních nástrojů podporujících komplexní rekonstrukce rodinných domů s vyšší úsporou energie.

VÝSTUPY PROJEKTU

PRŮZKUM MEZI VLASTNÍKY RODINNÝCH DOMŮ

V roce 2020 jsme realizovali průzkum, jehož cílem bylo pochopit potřeby, postoje, bariéry a mo-tivace vlastníků rodinných domů v souvislosti s rekonstrukcemi a financováním.
Průzkum byl zaměřený na:

 • objasnění ochoty realizovat místo postupných dílčích rekonstrukcí jednorázové komplexní rekonstrukce.
 • ochotu využívat externí finanční nástroje a dotační programy.
 • zmapování potenciálu komplexních rekonstrukcí a postojů k vyšším úsporám energie.
 • popis rozhodovacích procesů, potřeb, postojů, bariér a motivátorů v souvislosti s rekonstrukcí rodinných domů a jejím financováním.

Hlavní závěry výzkumu jsou shrnuty zde Analýza Cílové skupiny (.pdf)

REŠERŠE FINANČNÍCH NÁSTROJŮ

Cílem rešerše existujících finančních nástrojů je ve stručnosti popsat a nastínit formy podpor investic zaměřujících se na renovaci stávajících budov v rezidenčním sektoru, případně na výstavbu nových rodinných domů. Vybrané příklady dobré praxe jsou pak vztaženy k jejich možnému uplatnění jako vzorů pro budoucí návrh nových forem podpory v rámci České republiky.

Rešerše finančních nástrojů (.pdf)

STRATEGICKÁ SITUAČNÍ ANALÝZA

Strategická situační analýza shrnuje současnou situaci v České republice s ohledem na definované bariéry pro zavádění finančních nástrojů a stanovuje předpoklady úspěchu a jakým způsobem by měly být finanční nástroje nastaveny. 
V rámci strategické analýzy jsou řešeny 2 finanční nástroje, které byly s ohledem na své možné uplatnění v budoucnu vyhodnoceny jako nejrelevantnější, a to: One Stop Shop poskytovaný veřejným sektorem, a zvýhodněný úvěr.
Strategická situační analýza každého finančního nástroje se skládá z popisu nástroje a jeho účelu/cíle, externí analýzy, interní analýzy a SWOT analýzy.

Strategická situační analýza (.pdf)

METODICKÝ POPIS ONE STOP SHOP

One Stop Shop (OSS) je služba, která má za cíl primárně motivovat majitele k realizaci komplexních rekonstrukcí svých nemovitostí. Z tohoto důvodu se jedná o kombinaci technické podpory a financování na míru. V rámci komplexní služby je majiteli RD nabídnuta ucelená pomoc od zpracování záměru, přes zajištění financování, realizaci rekonstrukce, po reporting a monitoring.
V rámci dokumentu jsou popsány jednotlivé fáze, postup celého OSS včetně identifikace klíčových prvků, které musí OSS splňovat. Popsaný OSS je univerzální, přičemž v případě zaměření na konkrétní cílové skupiny majitelů RD (např. domácnosti s vyššími příjmy, domácnosti s nízkými příjmy) je nutné daný OSS vždy adekvátně upravit, aby splňoval požadavky klientů.

Metodický popis One Stop Shop (.pdf).

METODICKÝ POPIS ZVÝHODNĚNÝ ÚVĚR

Nedostatečný přístup ke kapitálu je považován za hlavní překážku energetické účinnosti v domácnostech, zejména pro realizaci nákladných investic, jako komplexní rekonstrukce nemovitosti. S cílem pomoci domácnostem překonat nedostatek financí zavádějí jednotlivé státy různé formy zvýhodněných úvěrů. Tato opatření často zahrnují nízkoúročené půjčky zvýhodněné půjčky na modernizační opatření, jako je zateplení obálky budovy, výměna zdroje, výměna oken a podobně.
Zvýhodněný úvěr je úvěr s úrokovou sazbou nižší než tržní (např. 1 p. b.), přičemž může být doplněn o další benefity/úlevy, jako jsou delší doba splácení, bankovní záruka, započítání úspor z projektu do bonity klienta a podobně.
Podoba zvýhodněného úvěru je navržena tak, aby zajistila zvýhodněné renovační úvěry od bankovního sektoru na před- a do-financování dotace z programu Nová zelená úsporám.

Metodický popis zvýhodněný úvěr (.pdf).

AKČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ OSS (ONE STOP SHOP) PRO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

One Stop Shop (dále jen OSS) je služba kombinující technickou podporu a financování. V rámci komplexní služby je majiteli rodinného domu nabídnuta ucelená pomoc od zpracování záměru, přes zajištění financování a rekonstrukce, po reporting a monitoring.
Navržená podoba OSS se zaměřuje na odborné poradenství a pomoc při rekonstrukci RD, jež je poskytována Místními Akčními Skupinami.
Součástí odborného poradenství není zajištění financování rekonstrukce, příprava projektu (včetně administrativy NZÚ) a realizace rekonstrukce, tedy služeb, které by měly být nedílnou součástí komplexního OSS. V rámci odborného poradenství je předpokládána nepřímá spolupráce MAS s dalšími subjekty, které by uvedené služby zajišťovaly.

Akční plán zavedení OSS (One Stop Shop) pro místní akční skupiny (.pdf).

AKČNÍ PLÁN ZVÝHODNĚNÉHO ÚVĚRU PRO MAJITELE RODINNÝCH DOMŮ POSKYTOVANÝ STÁTNÍM FONDEM PODPORY INVESTIC

Podoba zvýhodněného úvěru je navržena tak, aby zajistila zvýhodněné renovační úvěry na dofinancování rekonstrukce spojené s dotací z programu Nová zelená úsporám. Poskytovatelem zvýhodněného úvěru je Státní fond podpory investic (SFPI).

Akční plán zvýhodněného úvěru pro majitele rodinných domů poskytovaný státním fondem podpory investic (.pdf).

AKČNÍ PLÁN ZVÝHODNĚNÉHO ÚVĚRU PRO MAJITELE RODINNÝCH DOMŮ POSKYTOVANÝ STAVEBNÍMI SPOŘITELNAMI

Centrum pasivního domu ve spolupráci s Šancí pro budovy na základě průzkumů mezi majiteli rodinných domů a v diskuzi s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (nyní přejmenovanou na Národní rozvojovou banku) identifikovalo jako vhodné řešení zajištění zvýhodněných renovačních úvěrů od bankovního sektoru na před- a do-financování dotace z programu Nová zelená úsporám. Ze znalosti trhu se dá předpokládat, že běžná výše jistiny úvěru bude 500 tis. až 1 mil. Kč a délka splatnosti pak 10 až 15 let.
Dvě základní vlastnosti tohoto produktu vůči klientům, které by měly být dodrženy pro zajištění dostatečné atraktivity, jsou: 1) nízká úroková míra srovnatelná s nabízenou úrokovou mírou hypotečních úvěrů (které jsou v mediálním prostoru nejvíce komunikovány) a 2) bez zajištění úvěru zástavou renovované nemovitosti.

Akční plán zvýhodněného úvěru pro majitele rodinných domů poskytovaný stavebními spořitelnami (.pdf).

NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO MIXU PRO REKONSTRUKCE RODINNÝCH DOMŮ

Návrh komunikačního mixu obsahuje návrh forem osobní a neosobní komunikace. Nejedná se o komunikační mix v jeho kompletním pojetí. K jeho vytvoření je důležité udělat marketingovou strategii a následně marketingový plán.
Cílem komunikačního mixu je zvýšit povědomí o kvalitních rekonstrukcích rodinných domů a informovat majitele rodinných domů o existenci odborného poradenství a dotací. Hlavní cílovou skupinou jsou majitelé rodinných domů ve věku od 20 do 50 let, kteří uvažují / v budoucnu budou uvažovat o rekonstrukci svého domu. Jedná  se  tak zejména  o mladší populaci, a právě z toho důvodu se komunikační mix zaměřuje také na využití internetové reklamy a sociálních sítí.

Návrh komunikačního mixu pro rekonstrukce rodinných domů (.pdf).


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Meesenburg s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Josef Bárta
 • EnergySim s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • JRD
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství